Diszkrét, gyors szállítás 2-3 munkanap alatt

Kérdése van? Hívjon minket! +36203817377

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Szexiruci.huwebáruházat üzemeltető Dr. Szentmiklóssy Éva (székhelye: 6098 Tass, Dunasor u 10, email cím: info@szexiruci.hu, továbbiakban: „Szolgáltató”) és az általa a webáruházban (továbbiakban: „webáruház”) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél (a továbbiakban: „Ügyfél” „Vásárló”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: „Felek”.

 

Áru: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt:

 • ingó dolog, ideértve a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia, valamint
 • ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit (a továbbiakban: a digitális elemeket tartalmazó áru)

 

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában – a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével – fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. február 28-i (EU) 2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/302 rendelet] alkalmazásában fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az (EU) 2018/302 rendelet szerint vevőnek minősülő vállalkozás is

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Gyártó: az Áru előállítója, importált Áru esetén az Árut az Európai Unió területére behozó importőr, valamint bármely olyan személy, aki vagy amely az Árun nevének, védjegyének vagy egyéb megkülönböztető jelzésének feltüntetésével önmagát gyártóként tünteti fel

Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti Áru vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

 1. a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
 2. a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

Vételár: az Áruért, valamint a digitális tartalom szolgáltatásáért fizetendő ellenszolgáltatás.

Vonatkozó jogszabályok

 A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól    
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

Az ÁSZF hatálya, elfogadása

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. 

A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

Vonatkozó jogszabályok:

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól   

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

 

  Az ÁSZF hatálya, elfogadása

  A felek közt létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF a feleket megillető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul a felek között létrejövő szerződés részét képezi.

   

  1. Bevezető
   1.1. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.Szexiruci.hu weboldalon található webáruházban, a webáruházon keresztül történik.


  1.2. Webáruházunkban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. Az adatbeviteli hibák a megrendelés leadása során javíthatóak.

  1.3. A www.Szexiruci.hu weboldal webáruház szolgáltatásait a lenti korlátozással bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen valós adatait megadva érvényes megrendelést ad le, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

  1.4. Csak azok a 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetik igénybe a Szolgáltatást, akik elfogadják az ÁSZF-et, hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez és feldolgozásához, valamint a kézbesítési adataikat megadták a megrendelés leadásakor.

  1.5. A megrendelés leadása még nem eredményezi Felek között a szerződés létrejöttét, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre  elektronikus levélben (e-mailben) van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejövő szerződésre a magyar jog rendelkezési irányadóak, az kinyomtatható, lementhető, de Szolgáltató azt nem iktatja.

  1.6. A vásárlás elsősorban a magyar Polgári törvénykönyv (2013. évi V. törvény), az Eker. törvény (2001. évi CVIII. törvény), a 45/2014. Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései szerinti feltételekkel jön létre. A fogyasztónak minősülő Vásárló és a Szolgáltató között létrejött szerződésre továbbá a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet rendelkezései irányadóak.

  1.7. A webshop működésével, a megrendelési és szállítási folyamatokkal vagy a termékekkel kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az alább megadott elérhetőségeinken rendelkezésre állunk. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a www.Szexiruci.huoldalon.

  1.8.A Szolgáltatás igénybevételére jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak. Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et indokolt esetben módosítani, de a már megkötött szerződést a módosítás nem érinti.

  1.9. A www.szexiruci.hu webáruház üzemeltetését, dr Szentmiklóssy Éva egyéni vállalkozó végzi. Az üzemeltető elérhetőségei:

  Székhely: 6098 Tass Dunasor u 10Telefonszám: +36 20 381 7377

  Adószám: 68944728-1-03

  Nyilvántartási szám: 52473878
  E-mail cím: info@szexiruci.hu

  Tárhelyszolgáltató adatai:

  UNAS Online Kft.

  9400 Sopron, Kőszegi út 14.

  unas@unas.hu

  +36-99/200-200 (H-P 8:00-15:30)

   

  • Regisztráció, vásárlói profil

   2.1 A www.Szexiruci.hu webshopban a vásárláshoz nem kötelező a regisztráció, a vásárlás folyamata regisztráció nélkül is elkezdhető és lefolytatható. Azonban minden látogatónak, felhasználónak lehetősége van előzetesen regisztrálni és saját profil létrehozásával megkönnyíteni a vásárlási folyamatot. A regisztrációt követően a vásárlói profil lehetőséget ad a webáruház egyéb kényelmi funkcióinak az elérésére és igénybevételére is, többek között a későbbi vásárlásoknál nem kell újfent a különböző szükséges adatokat újra begépelni.

   2.2. A regisztráció elküldése után a rendszer a megadott email címre egy információs e-mailt fog küldeni, amiben a regisztráció lényeges adatai érhetőek el.

   2.3 A felhasználó fiókjának és adatainak törlését az info@szexiruci.hu email címen kezdeményezheti.

   


  A megrendelés, a termékek, a vásárlás folyamata

   

  3.1. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról. A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg. A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is.

  A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra. A regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e- mail címének és jelszavának megadásával folytatható. A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé. Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.


  3.2. A rendelés véglegesítése

  Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés véglegesítése” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek. Ön a „Megrendelés véglegesítése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Eladó legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

   

  3.3. Fizetési módok

  Utánvétel

  Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az "Utánvétel" fizetési módot.

   

  Fizetés Online Bankkártyával a Barion rendszerén keresztül

  Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I1064/2013

   

  3.4. Átvételi módok, átvételi díjak

   

  GLS Futárszolgálat

  A terméket a GLS futárszolgálat szállítja ki. Bővebb információ: https://gls-group.eu/HU/hu/home

  A megrendelt termékek átlagosan 3-5 munkanapon belül kerülnek kézbesítésre Magyarország területén. Ezen szállítási mód díja: - GLS futárral házhozszállítás utánvéttel: bruttó 1499 Ft - BARION bankkártyás fizetés a weboldalon, GLS futárral házhozszállítás: 1200 Ft

   

  3.5. Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

   

  Amennyiben Ön korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a Termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza az eladóhoz, az Eladó a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez köti. Eladó visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár és aszállítási díj összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

   

  3.6. Külföldre történő értékesítés

  Az Eladó nem különbözteti meg a Honlap használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli vásárókat. A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában az Eladó Magyarország területén biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását/átvételét. A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az a fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén. A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, Eladó nem köteles a vásárló tagállami szerinti nyelven kommunikálni Vásárlóval. Eladó nem köteles megfeleljen a Vásárló tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Vásárlót ezekről a követelményekről. Eladó eltérő rendelkezése hiányában Magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden Termék esetében. Vásárló a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel

   

  Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés az Eladó által meghatározott pénznemben valósul meg, Eladó visszatarthatja a Termék átadását ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának és a szállítási díjnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat (szállítási díjat) és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót. Eladó a Termék átadása érdekében a magyar vásárlókat megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi vásárlóknak is. Amennyiben Vásárló az ÁSZF szerint kérheti a Termék szállítását Magyarország területére, vagy bármely más Európai Uniós tagállam területére, ezt kérheti a nem magyarországi vásárló is bármely az ÁSZF-ben megjelölt szállítási módon. Amennyiben Vásárló az ÁSZF szerint választhatja a Termék személyes átvételét az Eladónál, ezzel élhet a nem magyarországi vásárló is. Egyebekben a Vásárló kérheti, hogy a Termék szállítását saját költségén oldhassa meg külföldre. Magyar vásárlót ez a jog nem illet meg. Eladó a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést, amennyiben Vásárló a szállítási díjat nem fizeti meg Eladó számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre egyezetetett időpontig, Eladó a szerződést felmondja és az előre megfizetett vételárat visszafizeti Vásárló számára. Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

   

  3.7. A www.Szexiruci.huweboldalwebáruház elkötelezett a környezeti terhelés minimalizálása, csökkentése irányában és ezen célból minden megtesz a felesleges csomagolóanyag felhasználás elkerülése érdekében is. Ezen környezettudatossági szempontok mentén több termék egyidejű vásárlása esetén a termékeket egy csomagolásban, jellemzően újrahasznosítható fóliába csomagolva küldjük Önnek.

  3.8. Az árak a készlet erejéig érvényesek. A webshopon található darabszámok, készletadatok folyamatosan aktualizáltak.

   

   Felhívjuk a tisztelt vásárlók figyelmét, hogy higiéniai okokból a már viselt fehérneműt nem áll módunkban cserélni, ezért kérjük, hogy méretről tájékozódjanak vásárlás előtt.

   Felpróbált fehérneművel kapcsolatban:

   Higiéniai termékek esetén, mint amilyen a fehérnemű is, csak abban az esetben van lehetőség elállásra, ha az eredeti csomagolás sértetlen, vagyis nem lett kipróbálva a termék. Amennyiben a fehérnemű fel lett próbálva, a csomagolás tehát fel lett bontva, így az elállási jog már nem érvényesíthető.

    

   1. Panaszügyintézés helye, módja

   5.1 Az Ügyfél panaszával első sorban a Szolgáltatóhoz kell hogy forduljon. Panaszait írásban az alábbi elérhetőségre küldött e-mailben, szóban pedig az alábbi telefonszámon teheti meg.

   emailben: info@szexiruci.hu

   telefonon: +36 20 381 7377


   munkanapon 10-17 óra között.

   5.2 Panaszainak elintézéséhez szükséges, hogy közölje a kérdéses megrendelésben feltüntetett minden adatot, beleértve a megrendelés visszaigazolt kódszámát, hogy azonosítani tudjuk a panasszal érintett teljesítést. A telefonon érkező panaszokat azonnal megvizsgáljuk és tájékoztatjuk álláspontunkról a panaszost, illetve lehetőség szerint orvosoljuk a panaszt. A vevő panaszáról jegyzőkönyvet veszünk fel. Ebben az esetben az alábbiak szerint, az írásbeli panaszokra vonatkozó rendelkezések szerint járunk el. Az írásbeli panaszokat 5 munkanapon belül megvizsgáljuk és megválaszoljuk. Válaszunkat indokoljuk. Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet, úgy lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez, vagy járási hivatalhoz fordulhat panaszával (lentebb megadjuk az elérhetőségeket).

   5.3. Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

   a.) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál.
   A fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben a fővárosi és megyei kormányhivatal, illetőleg a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A hivatalok elérhetőségeiről a  http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ oldalon tájékozódhatnak.

   b.) Békéltető testület igénybe vétele. A szolgáltatások minőségével, biztonságosságával és a megfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél. A Szolgáltató köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni, igénybe veszi a békéltető testületi eljárást, együttműködési kötelezettség terheli abban.


   c.) Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show, illetve a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján. 
   Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül.

   Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

   d.) Bírósági eljárás. Az Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX.törvény rendelkezései szerint.

   5.4 Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a panaszügyintézéssel kapcsolatos levelezés, dokumentációt 5 évig megőrizzük.

   1. Szerzői jogok

    6.1. A weboldal egésze és minden eleme szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldal és a weboldalon elérhető tartalom, szerzői mű, illetve más szellemi alkotás - grafikai megoldás, grafika, honlap szerkezete, a honlapon elérhető információ, adatfeldolgozási elv, szövegek és fényképek stb. - szerzői jogi jogosultja, vagy a feljogosított felhasználója a Szolgáltató.

    6.2. A weboldalt alkotó és a weboldalon elérhető szerzői jog által védett szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használhatók fel, nem hasznosíthatók, sokszorosíthatóak vagy tárolhatóak.

   Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

   A fogyasztó az Árukkal kapcsolatos szavatossági igényt vagy az Eladó magatartásával, tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatos panaszát az alábbi elérhetőségeken és módokon terjesztheti elő:

   • Írásban az alábbi email címen keresztül: nyiregy@intimangel.hu
   • Írásban postai úton: 4400 Nyíregyháza, Selyem u 35.

   Fogyasztóvédelmi eljárás

   Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál lehetséges. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatalok.hu/

    

   Békéltető testületi eljárás

   Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye, tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy az Ön által a kérelemben megjelölt Békéltető Testülethez fordulni. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

   A békéltető testület – kivéve, ha a fogyasztó személyes meghallgatást kér - a meghallgatást személyes jelenlét nélküli, hang- és képi átvitelt egyidejűleg biztosító elektronikai eszköz útján online formában tartja meg (a továbbiakban: online meghallgatás).

   A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében kötelesek vagyunk a békéltető testület felhívására határidőn belül válasziratunkat megküldeni a békéltető testület számára. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Az online meghallgatáson a vállalkozás egyezség létrehozására feljogosított képviselője köteles online részt venni. Ha a fogyasztó személyes meghallgatást kér, a vállalkozás egyezség létrehozására feljogosított képviselője köteles legalább online részt venni a meghallgatáson.

   A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: https://www.bekeltetes.hu


   Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

   Budapesti Békéltető Testület
   Székhely: Budapest
   Illetékességi terület: Budapest

    

   Elérhetőség:
   Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
   Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.
   Telefonszám: 06-1-488-2131
   E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
   Honlap: bekeltet.bkik.hu
   Baranya Vármegyei Békéltető Testület
   Székhely: Pécs
   Illetékességi terület: Baranya vármegye, Somogy vármegye, Tolna vármegye

    

   Elérhetőség:
   Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
   Telefonszám: 06-72-507-154
   E-mail: info@baranyabekeltetes.hu
   Honlap: baranyabekeltetes.hu
   Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
   Székhely: Miskolc
   Illetékességi terület: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Heves vármegye, Nógrád vármegye

    

   Elérhetőség:
   Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
   Telefonszám: 06-46-501-090
   E-mail: bekeltetes@bokik.hu
   Honlap: bekeltetes.borsodmegye.hu
   Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
   Székhely: Szeged
   Illetékességi terület: Békés vármegye, Bács-Kiskun vármegye, Csongrád-Csanád vármegye

    

   Elérhetőség:
   Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
   Telefonszám: 06-62-554-250/118
   E-mail: bekelteto.testulet@cskik.hu
   Honlap: bekeltetes-csongrad.hu
   Fejér Vármegyei Békéltető Testület
   Székhely: Székesfehérvár
   Illetékességi terület: Fejér vármegye, Komárom-Esztergom vármegye, Veszprém vármegye

    

   Elérhetőség:
   Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
   Telefonszám:06-22-510-310
   E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
   Honlap: www.bekeltetesfejer.hu
   Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
   Székhely: Győr
   Illetékességi terület: Győr-Moson-Sopron vármegye, Vas vármegye, Zala vármegye

    

   Elérhetőség:
   Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
   Telefonszám: 06-96-520-217
   E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
   Honlap: bekeltetesgyor.hu
   Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
   Székhely: Debrecen
   Illetékességi terület: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

    

   Elérhetőség:
   Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
   Telefonszám: 06-52-500-710
   E-mail: bekelteto@hbkik.hu
   Honlap: hbmbekeltetes.hu
   Pest Vármegyei Békéltető Testület
   Székhely: Budapest
   Illetékességi terület: Pest Vármegye

    

   Elérhetőség:
   Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
   Telefonszám: 06-1-792-7881
   E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
   Honlap: 
   panaszrendezes.hu

   Eljárás hibás ár esetén

   Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

   • 0 Ft-os ár,
   • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os Áru esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált Áru).

   Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja az Áru valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron az Árut vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

    

   Át nem vett csomagok 

   Amennyiben a Vásárló nem veszi át a megrendelt, és a Vállalkozó által szállításra átadott Árut, és elállási szándékát sem jelzi a Fogyasztó rendelkezésére álló határidőn belül, azaz 14 napon belül az Eladó felé, úgy szerződésszegést kvöet el. A szerződés alapján a Fogyasztónak jogai mellett kötelezettségei is vannak, mint például az Áru átvétele, és ezzel az Eladó teljesítésének elfogadása. Első sikertelen kézbesítés után az Eladó csak akkor küldi ki ismét a csomagot a Fogyasztó számára, ha ezt a fogyasztó kéri, és ennek többlet költségét a Fogyasztó vállalja. Amennyiben az ismételt kiszállítás sikertelen, az Eladó jogosult a Vásárlóval kötött szerződést a szerződésszegés miatt azonnali hatállyal felmondani és a sikertelen ki és visszaszállítás költségét kötbérként érvényesíteni Vásárló felé. Felek a szerződés felmondására elfogadják a Vásárló által a rendeléskor használt email, mint kommunikációs forma használatát és rögzítik, hogy a felmondás közlésének időpontja az az időpont, amikor a felmondó levél a Vásárló email fiókjában hozzáférhetővé válik.

    

   Tass, 2024.04.26

   Adatkezelési tájékoztató
   Adatkezelési tájékoztató

   SZEXIRUCI Webáruház – Adatkezelési szabályzat

   Tartalom

   Adatvédelmi tájékoztató ügyfeleknek. 2

   Adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok. 2

   ALAPELVEK.. 2

   Fogalmak. 3

   Adatkezelés. 4

   Az adatkezelés jogalapja. 4

   A személyes adatok törlése. 4

   Adattovábbítás, adatfeldolgozás. 5

   Jogérvényesítési lehetőségek. 5

   Ügyfélnyilvántartással kapcsolatos adatkezelés. 7

   Nyereményjáték szervezése. 8

   Weboldal látogatási adatok. 9

   Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing. 9

   Hírlevél küldése. 11

   Panaszkezelés. 11

    

    

   A SZEXIRUCI WEBÁRUHÁZ megbízásából dr. Szentmiklóssy Éva – adatvédelmi tisztviselő, jogász készítette a jelen szabályzatot a SZEXIRUCI WEBÁRUHÁZ  részére. Jelen dokumentáció dr. Szentmiklóssy Éva szellemi terméke és tulajdona. Kizárólag a SZEXIRUCI WEBÁRUHÁZ számára használható fel.

    

    

    

   SZABÁLYZAT CÉLJA:

   A jelen szabályzat célja, hogy az Adatkezelővel kapcsolatba kerülő természetes személyek adatainak kezelésére vonatkozó alapvető elveket és rendelkezéseket meghatározza és betartsa annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszférája védelemben részesüljön a vonatkozó törvényi előírásoknak és hatósági állásfoglalásoknak megfelelően.

    

   Adatvédelmi tájékoztató ügyfeleknek

    

   A SZEXIRUCI WEBÁRUHÁZ (www.SZEXIRUCI.hu)  Weboldal üzemeltetője Dr Szentmiklóssy Éva egyéni vállalkozó (Székhely: 2112 Veresegyház, Csokonai utca 20; Adószám: 68944728-1-33,

    Nyilvántartási szám: 52473878,  továbbiakban: Szolgáltató) működtetése során ügyfelei személyes adatait kapcsolattartás céljából, a szolgáltatások ellátásához, azaz a rendelések kiszolgálásához kapcsolódóan kezeli. Az adatok kezelését a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban (továbbiakban: Tájékoztató) foglaltak szerint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően végzi.  Az adatkezelő az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről („Általános Adatvédelmi Rendelet”) alapján az alábbiakban tájékoztatja az Érintetteket személyes adataik kezelésével kapcsolatban.

   Az adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban meghatározott elvárásoknak.

    

   Adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

   Adatkezelési gyakorlata során a Szervezet figyelembe veszi a vonatkozó mindenkoron hatályos jogszabályokat. Jelen tájékoztatóban közzétett adatkezelési alapelvek összhangban vannak az alábbi jogszabályokkal:

   1. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
   2. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);
   3. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
   4. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
   5. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

    

   ALAPELVEK

   A GDPR-ban meghatározott alapelveknek a SZEXIRUCI WEBÁRUHÁZ adatkezelési magatartásában, mint minimum követelmény megvalósul.

   A GDPR-ban foglalt alapelvek az alábbiak:

   • Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve
   • Célhoz kötöttség elve
   • Adattakarékosság elve
   • Pontosság elve
   • Korlátozott tárolhatóság elve
   • Integritás és bizalmas jelleg elve
   • Elszámoltathatóság elve

    

    

    

   Fogalmak

    

   Személyes adat

   Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személlyel (továbbiakban érintett) kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

    

   Hozzájárulás

   Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

    

   Tiltakozás

   Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

    

   Adatkezelő

   Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

    

   Adatkezelés

   Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

    

   Adattovábbítás

   Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

    

   Nyilvánosságra hozatal

   Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

    

   Adattörlés

   Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

    

   Adatfeldolgozás

   Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

    

   Adatfeldolgozó

   Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

    

   Adatkezelés

   Személyes adat akkor kezelhető, ha

   1. ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
   2. azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

   Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

   Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

    

   Az adatkezelés jogalapja

   -       felek közötti szerződés teljesítése (Adatakezelő tájékoztatja Felhasználót, hogy a felsorolt adatok hiányában nem tud szolgáltatást nyújtani, ezáltal nem tudja szerződéses kötelezettségét teljesíteni.

   -       adatakezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése (A jogos érdek tekintetében Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy saját jogos érdekeinek érvényesítése-, harmadik személynek a Felhasználó általi károkozásának megelőzése érdekében is szükséges az adatkezelés. Ezen esetekben Önt a törléshez való jog nem, a tiltakozáshoz való jog azonban megilleti. Ez esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

   -       egyes esetekben az érintett hozzájárulása (az érintett hozzájárulásával kezelt adatok a szerződéskötés “opcionális” szóval kerülnek megjelölésre, ezen adatok megadása önkéntes, nem kötelező megadni azokat, ezen adatok törlését Ön bármikor kérheti. A hozzájárulást Ön az egyes adatkezelések tekintetében a megrendelés leadásával szerződés aláírásával, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.)

   A SZEXIRUCI WEBÁRUHÁZ partnercégei kapcsolattartóinak személyes adatait kezeli. Az adatkezelés a szerződés szerinti teljesítéshez szükséges kapcsolattartás céljából.

   Adatkezelés célja: kapcsolattartás.

   Adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása.

   Kezelt adatok köre: cégnév, név, email cím, név, telefonszám, betöltött munkakör.

   Adatok törlésének határideje: az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 2 év

    

   A személyes adatok törlése

   A SZEXIRUCI WEBÁRUHÁZ  a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

   A felhasználó kérheti saját személyes adatainak törlését, amelyről igényét e-mailben a «info@SZEXIRUCI.hu» címre kell eljuttatni. A Szervezet a jogszerű törlési igény beérkezésétől számított 15 munkanapon belül törli az adatokat, ellenkező esetben felveszi a kapcsolatot kérelmezővel.

    

   Adattovábbítás, adatfeldolgozás

   Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át. Szolgáltató a meghatározott célok elérése körében adatfeldolgozót (pl.: rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe.

   A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag a futárszolgálat igénybevételével történik, melyhez az érintett a kiszállítási adatok megadása során hozzájárul.

    

   Jogérvényesítési lehetőségek

   Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél, hogy az tájékoztatást nyújtson személyes adatai kezeléséről, személyes adatait helyesbítse, valamint adatait törölje vagy zárolja. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. 

   Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.

   Bár a SZEXIRUCI WEBÁRUHÁZ  munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy az adatkezelés biztonságos, átlátható, és jogszerű legyen, a folyamat természetszerű velejárója, hogy felkészül a lehetséges vészhelyzetekre.

   Az adatvédelmi incidens akkor következik be, amikor biztonsági incidens éri az adatokat, sérülhet a titoktartási kötelezettség, a hozzáférhetőség vagy az integritás. Ha ez bekövetkezik és az incidens feltehetően kockázatot jelent az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a vállalat tudomására jutott,  köteles bejelenteni az esetet a felügyeleti hatóságnál.

   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

   1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C;

   posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.,

   telefon: +36 (1) 391 1400;

   e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ; www.naih.hu)

    

   ADATKEZELÉS JOGALAPJA, JOGSZERŰSÉGE

    

   1. Az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az érintettet az adatkezelés jogalapjáról a jelen Szabályzatban, valamint Adatvédelmi Tájékoztatóban, szükség esetén más dokumentumban (pl.: hozzájáruló nyilatkozatban, vagy más tájékoztatóban).

    

   1. Összhangban az egyes adatkezelések céljaival, a meghatározott adatkezelések akkor és annyiban jogszerűek, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

    

   1. az érintett előzetes és önkéntes hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
   2. ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek;
   3. az adatkezelés akkor is jogszerű, ha az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
   4. az adatkezelés jogszerű, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
   5. az adatkezelés jogszerű, ha az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
   6. az adatkezelés jogszerű, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
   7. az adatkezelés jogszerű, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

    

   1. Az előzetes és kifejezett hozzájárulás kizárólag akkor tekinthető jog szerint elfogadhatónak, ha mindhárom tartalmi követelményt, tehát
   2. az önkéntességet,
   3. a határozottságot (egyértelműséget) és
   4. a tájékozottságot is teljesíti.

    

   1. Az érintett önkéntes, kifejezett adatszolgáltatása esetén az Adatkezelő a személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli.

    

   1. Az önkéntes hozzájáruláson, mint belegyezésen érteni kell azt a magatartást is, amellyel az érintett elfogadja, hogy rá nézve a jelen Szabályzatot automatikusan kiterjed, vagy éppen azt a magatartást, amely során – előzetes tájékoztatás után – az érintett az Adatkezelő által üzemeltetett kamerarendszerrel megfigyelt területre belép és ott tartózkodik, ha ilyen térfigyelő rendszert az Adatkezelő üzemeltet.

    

   1. A hozzájárulásból félreérthetetlenül következnie kell, hogy az érintett beleegyezik az adatkezelésbe. Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, kétség esetén az Adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy az adatkezelési művelethez az érintett hozzájárult.

    

   1. Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel.

    

   1. Adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

    

   1. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, tehát a visszavonás kizárólag a jövőre vonatkozik, visszaható hatálya nincsen.

    

   1. Amennyiben a személyes adat kezelését jogszabály rendeli el, úgy az adatkezelés kötelező. Erről az Adatkezelő az érintettet részletesen tájékoztatja a jelen Szabályzatban és egyéb szabályzatokban, amelyek a jelen Szabályzat mellékleteinek tekintendők és ezzel együtt értelmezendők.

    

   1. Kötelező adatkezelés esetén, ha az érintett az adatszolgáltatást elmulasztja, akkor az Adatkezelő a szolgáltatást/adatkezelést köteles megtagadni számára.

    

   1. Az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az érintettet az adatkezelés jogalapjáról a jelen Szabályzatban.

    

    

   AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

    

   1. Az adatkezelés időtartama minden adatkezelési tevékenység esetében
   2. meghatározásra került az adatkezelés leírásában, azonban ha az valamilyen hiba, hiányosság miatt nem alkalmazható, úgy a következő szabályokat kell alkalmazni:
   3. a cél megvalósulásáig és a személyes adatainak törléséig, vagy
   4. adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig és így személyes adatainak törléséig,
   5. bíróság vagy hatóság törlésre vonatkozó döntésének végrehajtásáig, vagy ilyen rendelkezések hiányában – és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában –
   6. azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli. A hatályos Ptk. 6:22 § alapján az általános elévülési idő 5 év.
   7. Amennyiben érintett, mint jelentkező az állásra jelentkezők adatbázisába jelentkezik és hozzájárul adatainak adott pozíció betöltését követő további kezeléséhez ismerve a célt és határidőt, úgy az adatokat az Adatkezelő a felvételtől számított 2 évig kezeli, kivéve ha Adatkezelő ettől eltérő határidőt határozott, amelyet érintett elfogadott, és kivéve azt, ha a c-d. pontok valamelyike bekövetkezik.

    

   1. Kötelező adatkezelés esetén, a vonatkozó törvény, vagy önkormányzati rendelet állapítja meg az adatkezelés időtartamát.

    

   1. Panaszkezelés esetében az adatkezelés az adatok felvételétől számított 5 év.

    

   1. A következő fejezetben meghatározott személyes adatokat az Adatkezelő a jelen Szabályzatban meghatározott főszabály szerinti ideig őrzi, majd törli, vagy korábban, a törlési kérelem, vagy érintett adatainak kezelésére vonatkozó engedély visszavonása esetén a kérelem beérkezésétől számított lehető legrövidebb időn belül, de maximum 5 munkanapon belül törli azokat az egyes adatkezelési tevékenységeknél és/vagy jogszabályokban meghatározott kivételekkel.

    

   AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT EGYES TEVÉKENYSÉGEK ÉS A KEZELT ADATOK KÖREI

    

   Ügyfélnyilvántartással kapcsolatos adatkezelés

   1. Adatkezelő elektronikus alapú ügyfélnyilvántartást és rendelés nyilvántartást vezet, melybe az ügyfél saját maga táplálja be a kezelt adatokat.
   2. Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul, az ügyféllé válás feltétele. A GDPR alkalmazásától kezdődően az adatkezelés jogalapja a 6. cikk 1. b. pontjának második fordulata (az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges).
   3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő ügyfele, vagy ügyfele kíván lenni.
   4. A kezelt adatok köre:
   • név* - célja: azonosítás
   • telefonszám, célja: kapcsolattartás
   • e-mail cím*, célja: kapcsolattartás
   • korábbi megrendelések - statisztikai célból
   • fizetési mód- pénzügyi teljesítés nyomonkövetése
   • kedvezmény- jogosultság megadása, ellenőrzése, visszavonása
   1. Az adatkezelés célja a gördülékeny kapcsolattartás elősegítése, és a megrendelt termékek a megrendelő által megadott címre történő eljuttatása.
   2. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
   3. Az ügyféllé válni kívánó érintett eljuttatja adatait az Adatkezelő számára.
   4. Az adatokat az ügyfél manuálisan betáplálja a nyilvántartás, és rendelés célját szolgáló elektronikus webáruház erre a célra hivatott felületére. (www.SZEXIRUCI.hu)
   5. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy adatait naprakészen tartsák.
   6. Adatkezelés időtartama: érintett legutolsó aktivitástól számított 3. év végéig.
   7. Adatközlés harmadik fél irányába történik: futárszolgálatnak a csomag átadásakor.
   8. Az adatkezelés módja: elektronikusan történik.
   9. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
   10. A*-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását megtagadja.

   Nyereményjáték szervezése

   1. Cégünk jogos keretek között, az adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően nyereményjátékokat szervez.

    

   1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával nyereményjátékon vegyenek részt az adott nyereményjátékra vonatkozó szabályok alapján. Az aktuális nyereményjáték(ok) és a vonatkozó játékszabály(ok), feltételek a weboldalon elérhetőek.

    

   1. A nyereményjátékban történő részvétel önkéntes hozzájáruláson alapul.

    

   1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékon adatinak megadásával részt kíván venni.

    

   1. A kezelt adatok köre és céljai:

   név*

   azonosítás

   telefonszám

   kapcsolattartás

   e-mail cím                                            

   kapcsolattartás

    

   1. Az adatkezelés célja az érintettek azonosítása a sorsolás során, valamint a kapcsolattartás.

    

   1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
    1. Az érintett – a nyereményjáték szabályai szerint – adatainak megadásával jelentkezhet a nyereményjátékra.
    2. Adatkezelő a nyereményjáték szabályai szerint elektronikusan és/vagy papír alapon rögzíti az adatokat és végrehajtja a sorsolást.
    3. Adatkezelő a nyerteseket a megadott elérhetőségeiken kiértesíti.
    4. Adatkezelő az adott játékszabály szerint, a nyertesek neveit a weboldalon elérhetővé teheti más érintettek, valamint harmadik személyek számára, ezért felhívja az érintettek figyelmét, hogy ennek tudatában mérlegeljék a nyereményjátékon történő részvétel lehetőségét.
    5. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy megadott elérhetőségein keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy őt a nyereményjáték esetleges ellehetetlenüléséről tájékoztassa, vagy a nyeremény átvételét pontosítsa, érintett esetleges panaszát megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos egyéb lépéseket tegyen.

    

   1. Adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.

    

   1. Adatközlés harmadik fél irányába nem történik.

    

   1. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

    

   1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

    

   Weboldal látogatási adatok

    

   1. Adatkezelő a következő cookie-kat használja, amelyek célját alább határozza meg:

   - Feltétlenül szükséges cookie-k

   Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Ezen cookie-k elfogadása nélkül Adatkezelő nem tudja garantálni a weboldal elvártaknak megfelelő működését, sem pedig azt, hogy minden, a felhasználó által keresett információhoz a felhasználó hozzá fog jutni.

   Ezek a cookie-k nem gyűjtenek be személyes adatokat az érintettől vagy olyan adatokat, amelyek marketing célokra használhatók fel.

   Feltétlenül szükséges cookie-k például a Teljesítmény cookie-k, amelyek információt gyűjtenek arról, hogy a weboldal megfelelően működik-e, működésében tapasztalhatóak-e hibák. Az esetleges hibák jelzésével az Adatkezelő segítségére vannak a weboldal tökéletesítéséhez, illetve jelzik, hogy melyek a weboldal legnépszerűbb részei.

   - Funkcionális cookie-k

   Ezek a cookie-k biztosítják a weboldal érintett igényeire szabott következetes megjelenését, és megjegyzik az érintett által választott beállításokat (például: szín, betűméret, elrendezés).

   - Célzott cookie-k

   A célzott cookie-k biztosítják azt, hogy a weboldalon megjelenő hirdetések igazodjanak az érintett érdeklődési köréhez. A weboldalon elsősorban az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó hirdetések találhatók és az érintett számára kedvezőbb ajánlatok elérésének megkönnyítését szolgálják.

    

   A cookie továbbá segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában, felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.

   A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

   Google Adwords cookie Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

   Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

   Remarketing cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg

   A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

   A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

   Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

   Korhatáros tartalom cookie: Ezek a sütik a korhatáros tartalom jóváhagyásának tényét és azt rögzítik, hogy az érintett 18 éven felüli, élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

   Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

   Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk 60 nap.

   Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzítit az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartama 60 nap.

   Ajánlott termékek cookie: Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt termékek listáját rögzíti. Élettartama 60 nap.

   Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.

   Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

   Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.

   Intelligens ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e már az oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap.

   Kiléptetés #2 cookie: A #2 opció szerint 90 nap után kilépteti a rendszer a látogatót. Élettartama 90 nap.

   Backend azonosító cookie: Az oldalt kiszolgáló backend szerver azonosítója. Élettartama a böngésző bezárásáig tart.

   employee_login_last_email Bejelentkezésnél az emailcímet tárolja a böngésző bezárásáig.

   Ealrm, ealem, ealpw Permanens beléptetést biztosít. Élettartama 180 nap.

   come_from Beléptetés átirányítást végez. Élettartama 10 perc.

   predictionio Felhasználó azonosító cookie személyre szabott hirdetések ajánlásához. Élettartama 3 hónap.

   Facebook pixel (Facebook cookie) A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/privacy/explanation

   Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

   • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
   • Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
   • Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
   • Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
   • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

    

   Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing

   1. Az Adatkezelő elérhető a KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN MEGJELENŐ FACEBOOK-on és INSTAGRAM-on.

   OLDALAINAK CÍMEI:

   Facebook: @SZEXIRUCIrm

   Instagram: SZEXIRUCI

   1. A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook és Instagram oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.
   2. Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com; valamint az instagram.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.
   3. Kezelt adatok köre és célja:
   • érintett publikus neve - azonosítás
   • publikus fotója - azonosítás
   • publikus e-mail címe - kapcsolattartás
   • érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete- kapcsolattartás, válaszadás alapja
   • érintett általi értékelés, vagy más művelet eredménye minőségjavítás, vagy egyéb művelet célja

    

   1. Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.
   2. A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje.
   3. Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenő falán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat. Ugyanígy az Instagramon a követem, és a követés leállítása gombokkal lehet követni, vagy megszüntetni a követést.
   4. Az Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, termékeiről, egyebekről. Adatkezelő a facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.
   5. Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a www.facebook.com címen kaphat.
   6. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.
   7. Adatközlés harmadik fél irányába nem történik.
   8. Az adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan történik.
   9. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

    

    

   Hírlevél küldése

    

   1. Érintett az szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más módon a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre.

    

   1. A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.

    

   1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

    

   1. A kezelt adatok köre és célja:

   név

   azonosítás

   e-mail cím

   hírlevél kiküldése

    

   1. A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról.

    

   1. Hírlevél kiküldése kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával történik.

    

   1. Az Adatkezelő, és az Adatkezelő adatfeldolgozója kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról.
   2. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az info@SZEXIRUCI.hu email-címre küldött kérelem alapján.
   3. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy ha érintett további hozzájárulást nem ad.
   4. Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát vezet.
   5. Adatközlés harmadik fél irányába nem történik.
   6. Az adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan történik.
   7. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
   8. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását megtagadja.

    

   Panaszkezelés

   1. Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett a megrendelt szolgáltatásra, és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közölhesse.

    

   1. A panaszkezelés folyamata önkéntes hozzájárulás alapján indul meg, de panasz esetén az adatkezelés kötelező.

    

   1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki megrendelt szolgáltatásra, és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.

    

   1. A kezelt adatok köre és célja:

    

   • panasz azonosítója - azonosítás

    

   • név azonosítás
   • panasz beérkezésének időpontja azonosítás
   • telefonszám kapcsolattartás
   • a hívás időpontja azonosítás
   • a beszélgetés során megadott személyes adatok azonosítás
   • számlázási/levelezési cím kapcsolattartás
   • panaszolt termék/szolgáltatás panasz kivizsgálása
   • csatolt dokumentumok panasz kivizsgálása
   • panasz oka panasz kivizsgálása
   • maga a panasz panasz kivizsgálása

    

   1. Az adatok kezelésének célja az érintett és panasz azonosítása, valamint a törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele, kezelése és a kapcsolattartás.
   2. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
   3. Érintett panaszát szóban (telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közli az Adatkezelővel.
   4. Amennyiben érintett panaszát szóban teszi meg, úgy arról az Adatkezelő panaszbejelentő nyomtatványt, vagy annak tartalmával megegyező jegyzőkönyvet vesz fel.
   5. Amennyiben érintett panaszát írásban kívánja megtenni, úgy arra lehetősége van.
   6. Adatkezelő a panaszt feldolgozza, és a lehető legrövidebb időn belül megválaszolja.
   7. Adatkezelő törekszik az esetlegesen felmerülő panaszok mielőbbi, közös érdekek szerinti rendezésére.

    

   1. Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli.
   2. Adatközlés harmadik fél irányába nem történik, kivéve hatósági megkeresés esetét.

    

   1. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

    

   1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

    

   1. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy az adatok megadása kötelező.